Skip to Content

บุคลากร

Add Your Heading Text Here

บทบาทหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  

(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

อ้างอิง :  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

Add Your Heading Text Here

คู่มือการปฏิบัติงาน

ข้อมูลนักเรียน ปี 2561 - 2566

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง สิ้นปีการศึกษา 2566 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง สิ้นปีการศึกษา 2565 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง สิ้นปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง สิ้นปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง สิ้นปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง สิ้นปีการศึกษา 2561 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2562)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกชาย หญิง ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

การติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

เลขที่ 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160  (ชั้น 3)

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375 – 6 ต่อ 37
 053-341744