แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

– คู่ปือปฏิบัติงานกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

*************************************************

-* หลักการงบประมาณ และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

*************************************************

-* แนวทางวิเคราะห์แบบรูปรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง การประมาณการราคาแบบงานก่อสร้าง และค่า K

*************************************************

 -**หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน  ปี พ.ศ.2567

*************************************************

– แนวทางการของบประสบภัยธรรมชาติของโรงเรียนในสังกัด

*************************************************

* แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกาาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

*************************************************

        – แนวทางค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก

*************************************************

  ***คู่มือการขอรับจัดสรรงบประมาณ “รายการปรับปรุงซ่อมแซม”

*************************************************

-*คู่มือจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุนครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

              1. รายการครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2568

              2.คำชี้แจง-พร้อมแบบฟอร์มครุภัณฑ์

              3.-แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง-ค่าครุภัณฑ์-2568

              4.-ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน-สิ่งก่อสร้าง-ปี-2568.

              5.-ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข-ปี-2568

              6.-คำชี้แจง-พร้อมแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง

              7.-แบบฟอร์มคำขอตั้ง-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-excel

               8.-แบบฟอร์ม-12-ขอค่าขนส่งวัสดุ

              9.-แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซมอาคารเรียน-อาคารประกอบ

             10.-แบบฟอร์ม-13-แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน-อาคารประกอบ

             11.-แบบฟอร์ม-14-ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ

              12.-ตัวอย่าง-รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทั่วไป

             13.-ตัวอย่าง-ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมทั่วไป

             14.-ตัวอย่าง-แบบฟอร์ม-14-ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ.

             15.-ตัวอย่าง-แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซมอาคารเรียน-อาคารประกอบ

            16.-ตัวอย่าง-แบบฟอร์ม-13-แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน-อาคารประกอบ

            17.-แบบมาตรฐาน-สำหรับตั้งงบประมาณปี2568.

*************************************************

  

*************************************************

 

*************************************************

– คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

*************************************************

—**แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสพฐ.

*************************************************

***การจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงาน

*************************************************

– – คู่มือการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงใหม่ เขต 6

*************************************************

 – คู่มือแนวทางการดำเนินงานขยายชั้นเรียน พ.ศ. 2553

*************************************************

***.คู่มือประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.

*************************************************

รายงานการติดตามการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการศึกษาระดับภาค

*************************************************

 –   แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 1 พ.ศ.2566-2570

*************************************************

– แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

*************************************************

 * รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

           ไตรมาสที่ 1

           – ไตรมาสที่ 2 

          – ไตรมาสที่ 3          

         

*************************************************

 

   – คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานติดตาม และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  –การกำกับ ติดตาม และรายงานผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        –  คู่มือรายงาน eMENSCR

–   คู่มือ eMENSCR

                     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

                      – รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                      – รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                      – รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                       – รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                      – รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6 ต่อ 16
 053-341744

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสพป.เชียงใหม่ เขต 6