ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เชิญชวนรับชมภาพยนต์สั้น เรื่อง "ต้นกล้าแห่งความดี"

ภาพยนต์สั้นที่ผลิตขึ้นในกิจกรรมการผลิตสื่อสำหรับใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) คลิกลิงค์เพื่อรับชม https://fb.watch/2xso5leXvY/

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา