ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตสื่อหนังสือเล่มเล็ก-เล่มใหญ่ในระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ และสพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำโดย นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางจิราภรณ์ โพนงาม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา อบจ.เชียงใหม่ นางนภาภรณ์ ทัศนัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อบจ.เชียงใหม่ และนางอรณี จริยาพจน์งาม เลขานุการผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตสื่อ หนังสือเล่มเล็กและหนังสือเล่มใหญ่สำหรับใช้ในการเรียนการสอนตามแนวทางทวิ/พหุภาษา สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ชั้นอนุบาล 2 และ 3 มีโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 คน จาก 14 โรง 4 เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมวชิรธาร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา