ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้านิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด

28 ตุลาคม 2563 นางสาวราตรี ธรรมโชติ และนางสาวประนอม เพ็งพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยนายณัฐกร ชัยมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และนางพรณี กันใหม่ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้เข้านิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนศรีจอมทอง และโรงเรียนบ้านห้วยทราย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้รับความร่วมมือจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย จากการนิเทศ ติดตามฯ พบว่าทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นอย่างดี

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา