ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ชวนกันออกกำลังกายทุกวันพุธ

วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายต้านภัยโควิด (Anti-COVID : Anti Corruption) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยให้บุคลากรในสังกัดได้ออกกำลังกายแอโรบิกทุกวันพุธ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมต้านภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา