ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ระชุมชี้แจง ผู้อำนวยการโรงเรียนแกนนำ 8 โรงเรียน เรื่อง รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมชี้แจง ผู้อำนวยการโรงเรียนแกนนำ 8 โรงเรียน เรื่อง รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน (การเสวนา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน และโรงเรียนที่มีอาคารสถานที่จำกัด) นำโดยรองผอ.สพป.ชม.6 ท่านจิรเมธ จันทรบูรณ์ และศึกษานิเทศก์ สพป.ชม เขต 6 เพื่อหาแนวทางและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่