ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาปัจจิมพัฒนา :โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่..

นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นายกฤชพล ธีระเข็มรักษ์ ศึกษานิเทศชำนาญการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาปัจจิมพัฒนา :โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่.. วันที่ .25 มิถุนายน 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่