ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

จัดทำมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษาทุกสังกัด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับมอบหมาย.เข้าประชุมแทน คณะกรรมการจัดทำมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษาทุกสังกัด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 มิถุนายน 2563.

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่