ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นิเทศติดตาม ให้กำลังใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา นางสาวกัลยา วงค์วรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศติดตาม ให้กำลังใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่