ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

การขอพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่บุตร

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ และ นายจิรเมธ จันทบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กหญิงฉัตตาพัฒน์ พิพัฒนสมทากุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีจอมทอง ซึ่งได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหายากลำบาก จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น โดยใช้เงินกองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.ชม.6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา