ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาการคำนวณ (Computing Science) สำหรับเด็กปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาการคำนวณ (Computing Science) สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฮือนฮ่วมใจ๋ โรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายอำนาจ กิจเดช