ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ 2562

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางอรพินท์ สิงห์ทอง