ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ภาพกิจกรรมการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2562

ภาพกิจกรรมการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนปางหินฝน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางอรพินท์ สิงห์ทอง