ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการสอบ RT NT และ O-NET

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายวิริยะ วรายุ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ RT NT และ O-NET ครูผู้สอนระดับชั้น ป. 1-3 และระดับชั้น ป. 6 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม ณ ห้องประชุมละกอนหลวง โรงเรียนแม่แจ่ม ดำเนินการระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมกับทีมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าผา-เทพพนม จัดกิจกรรมการอบรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ - รับฟังบรรยายการจัดสอบระดับชาติกับการวัดผลในชั้นเรียน - วิเคราะห์ผลการทดสอบ RT NT และ O-NET ปีการศึกษา 2562 ไปใช้ในการวางแผนยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2563 - ปฏิบัติใบงานการวิเคราะห์ Test blue print การสอบ RT NT และ O-NET และวางแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ RT NT และ O-NET ครูผู้สอนระดับชั้นป. 1-3 และป. 6 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการ PLC

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา