ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ระจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำโดยนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และคณะกรรมการฯ ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ได้ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ณ ห้องประชุมร้านฮักร่มไม้ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา