ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและ ครูผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และนายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นำผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่ประสบผลสำเร็จ โดยมีกิจกรรม Best Practice จากผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่างเคิ่ง โรงเรียนน้ำตกแม่กลาง โรงเรียนบ้านแม่ศึก โรงเรียนบ้านโรงวัว และโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ในการสร้างโครงการต่างๆ ภายในโรงเรียน ณ ห้องประชุมวชิรธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา