บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายพิทักษ์ แก้วสาย

นายพิทักษ์ แก้วสาย

Mrs. PITAK KAEWSAY

กลุ่มอำนวยการ

0

08-5712-1507


นายนิตร ชมภูศรี

นายนิตร ชมภูศรี

Mr.NITORN CHOMPUSRI

กลุ่มอำนวยการ

0

08-4371-3416


นายถวัลย์ สนธิคุณ

นายถวัลย์ สนธิคุณ

Mr.THAWAL SONTHIKOON

กลุ่มอำนวยการ

0

0642266434


นายนพดล สุรินทร์

นายนพดล สุรินทร์

Mr.NOPPADOL SURIN

กลุ่มอำนวยการ

0

0898549373

nopphadon.surin0440@gmail.com


นายเอนก สมโน

นายเอนก สมโน

Mr.ANEK SOMNO

กลุ่มอำนวยการ

0

06-3238-4068

rood.somno@gmail.com


นายธีระวัฒน์ บังคมเนตร

นายธีระวัฒน์ บังคมเนตร

Mr.THEERAWAT BUNGKOMNET

กลุ่มอำนวยการ

0

09-9145-2929

BERMTHEERAWAT@gmail.com


นายจิรเมธ จันทบูรณ์

นายจิรเมธ จันทบูรณ์

Mr.Jiramet Chantaboon

ผู้บริหารสพป.ชม.6

2


น.ส.กานต์สินี ถาวร

น.ส.กานต์สินี ถาวร

MissKansinee Thawon

กลุ่มบริหารบุคคล

0

061-792-7165

Kansinee999tw@hotmail.com


นายกฤชพล ธีระเขมรักษ์

นายกฤชพล ธีระเขมรักษ์

Mr.Krichaphon Tirakemarak

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0860796580


น.ส.กัลยา วงค์วรรณ์

น.ส.กัลยา วงค์วรรณ์

MissKanlaya Wongwan

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0616879090

kanball9@gmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ