บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางจรรยา มีสิมมา

นางจรรยา มีสิมมา

Mrs. JUNYA MEESIMMA

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0899998721

janme6667@gmail.com


นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา

นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา

Mrs. NOUENGRUETHAI CHAIDARA

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

0819981406

n.chaidara@gmail.com


นางเตือนใจ ณ รังษี

นางเตือนใจ ณ รังษี

Mrs. TUEANCHAI NA RUNGSEE

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0898518467

nongteuan@gmail.com


นางอรพินท์ สิงห์ทอง

นางอรพินท์ สิงห์ทอง

Mrs. ORAPIN SINGTHONG

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

0847022499

kung.si@hotmail.com


น.ส.วัชรา ถาวรวิจิตร

น.ส.วัชรา ถาวรวิจิตร

MissWACHARA THAWORNWIJIT

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

084-3789685

wachara99995@gmail.com


นางจันทร์จีรา คนเที่ยง

นางจันทร์จีรา คนเที่ยง

Mrs. JANJEERA KONTEING

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


น.ส.ชนิดา คำภิโล

น.ส.ชนิดา คำภิโล

MissCHANIDA KAMPILO

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

0987852794


น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว

น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว

MissPATTANA YANAKAEW

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

0971242370

Goodluck.nuy@gmail.com


น.ส.สายทิพย์ วงค์ษา

น.ส.สายทิพย์ วงค์ษา

MissSAYTIP WONGSA

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลูกจ้างชั่วคราว 

0899519971


นางศุภลักษณ์ สุทธนะ

นางศุภลักษณ์ สุทธนะ

Mrs. SUPALUCK SUTTHANA

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลูกจ้างชั่วคราว 

0910678082ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ