บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายกิตติวัฒน์ ใจยา

นายกิตติวัฒน์ ใจยา

Mr.KITTIWAT JAIYA

กลุ่มนโยบายและแผน

0

09-80016589

buncha35@hotmail.com


นางธัญญา โภชะนะ

นางธัญญา โภชะนะ

MissTHUNYA Phochana

กลุ่มนโยบายและแผน

0

08-9838-0559

tak-than-ya@hotmail.com


น.ส.ธนพร มาใหม่

น.ส.ธนพร มาใหม่

MissTHANAPORN MAMAI

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0899535942

thanaporn94295@gmail.com


นางพรรณี กันใหม่

นางพรรณี กันใหม่

Mrs. PANNEE KANMAI

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0899552397

kanmai2557@gmail.com


นางจรรยา มีสิมมา

นางจรรยา มีสิมมา

Mrs. JUNYA MEESIMMA

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0899998721

janme6667@gmail.com


นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา

นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา

Mrs. NOUENGRUETHAI CHAIDARA

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0819981406

n.chaidara@gmail.com


นางเตือนใจ ณ รังษี

นางเตือนใจ ณ รังษี

Mrs. TUEANCHAI NA RUNGSEE

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0898518467

nongteuan@gmail.com


น.ส.วัชรา ถาวรวิจิตร

น.ส.วัชรา ถาวรวิจิตร

MissWACHARA THAWORNWIJIT

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0

084-3789685

wachara99995@gmail.com


นางจันทร์จีรา คนเที่ยง

นางจันทร์จีรา คนเที่ยง

Mrs. JANJEERA KONTEING

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0


น.ส.ชนิดา คำภิโล

น.ส.ชนิดา คำภิโล

MissCHANIDA KAMPILO

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0

0987852794ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ