บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายสมพงศ์ พรมจันทร์

นายสมพงศ์ พรมจันทร์

Mr.Sompong Promjhan

ผู้บริหารสพป.ชม.6

ผู้อำนวยการสพป.ชม.6

0615359919

sompong25939@gmail.com


นายพิทูรย์ ปัญญาศรี

นายพิทูรย์ ปัญญาศรี

Mr.Pitoon Panyasri

ผู้บริหารสพป.ชม.6

รองผู้อำนวยการสพป.ชม.6

0819601220

pitoonpunyasri@gmail.com


น.ส.ฐานิสสรณ์    ศรีสิงห์ชัย

น.ส.ฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย

MissTANISSORN SRISINGCHAI

กลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

09-4629-9842

taniss24@gmail.com


น.ส.พิชญ์ษินี   โฉมอัมฤทธิ์

น.ส.พิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์

MissPITSINEE CHOMAMARIT

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

09-3951-9264

singha_raeha@hotmail.com


นางสมพร    รุจิเลิศ

นางสมพร รุจิเลิศ

Mrs. SOMPORN RUJILERT

กลุ่มบริหารบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

09-6362-7497

rujilert510@gmail.com


น.ส.สาวเรณู    อุตรชัย

น.ส.สาวเรณู อุตรชัย

MissRENU AUTARACHAI

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

08-3516-6533

Kung-22@hotmail.com


นางอัมพร   ศักดิ์เพ็ญศรี

นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี

Mrs. AMPORN SAKPENSRI

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

08-1885-1640

sakpensri_224@hotmail.com


นางสมพร    รุจิเลิศ

นางสมพร รุจิเลิศ

Mrs. SOMPORN RUJILERT

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

09-6362-7497

rujilert510@gmail.com


น.ส.เกษแก้ว ปวนแดง

น.ส.เกษแก้ว ปวนแดง

MissKETKEAW PUANDANG

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

08-1602-8239

sn.bowbow@gmail.com


น.ส.ฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย

น.ส.ฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย

MissTANISSORN SRISINGCHAI

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09-4629-9842

taniss24@gmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ