การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ชม.6


#
กลุ่ม
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
4 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
7 กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
8 กลุ่มอำนวยการ น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
9 กลุ่มบริหารบุคคล น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08