ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2564

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 21 มกราคม 2564
2  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 21 มกราคม 2564
3  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 21 มกราคม 2564
4  ประชาสัมพันธ์การเลื่อนกำหนดการโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 15 มกราคม 2564
5  ธอส. ออก 4 มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 เลือกจ่ายเงินงวดเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 15 มกราคม 2564
6  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 14 มกราคม 2564
7  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 13 มกราคม 2564
8  คำสั่งและข้อกำหนดนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 มกราคม 2564
9   แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 11 มกราคม 2564 - น.ส.จิราพร ตายานะ 11 มกราคม 2564
10  ประชาสัมพันธ์การจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 มกราคม 2564
11  ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 มกราคม 2564
12  มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อราชการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 8 มกราคม 2564
13  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 8 มกราคม 2564
14  แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มเสี่ยง - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 7 มกราคม 2564
15  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 4 มกราคม 2564

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ