ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่10)ฯ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 29 มิถุนายน 2563
2  การย้ายสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 29 มิถุนายน 2563
3  สพฐ.แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 29 มิถุนายน 2563
4  การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๕ - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 23 มิถุนายน 2563
5  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราาชการ ตำแหน่งครูผู้สอน - น.ส.จิราพร ตายานะ 17 มิถุนายน 2563
6  ประกาศโรงเรียนศรีจอมทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมมาณ พ.ศ. 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มิถุนายน 2563
7  ข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มิถุนายน 2563
8  มาตรการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มิถุนายน 2563
9  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มิถุนายน 2563
10  การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มิถุนายน 2563
11  การแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 มิถุนายน 2563
12  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 มิถุนายน 2563
13   การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 มิถุนายน 2563
14  การดำเนินการจัดระเบียบสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 มิถุนายน 2563
15  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่9)ฯ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 มิถุนายน 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ