ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แจ้งรับบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 14 ส.ค.63 - น.ส.จิราพร ตายานะ 14 สิงหาคม 2563
2  ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน” - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 13 สิงหาคม 2563
3  ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 13 สิงหาคม 2563
4  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 11 สิงหาคม 2563
5  โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 11 สิงหาคม 2563
6  การรับสมครบุคคลและองค์กรที่มีผลงาานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 11 สิงหาคม 2563
7  การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 11 สิงหาคม 2563
8  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 11 สิงหาคม 2563
9  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4TPlus) - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 6 สิงหาคม 2563
10  ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศศ. 2548 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 5 สิงหาคม 2563
11  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 5 สิงหาคม 2563
12  ประกาศนายกรัฐมนตรี - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 5 สิงหาคม 2563
13  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 5 สิงหาคม 2563
14  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัวข้าราชการ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 5 สิงหาคม 2563
15  ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 30 กรกฎาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ