ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รับบัตรประจำตัว รอบวันที่ 28 ก.ย. 63 - น.ส.จิราพร ตายานะ 28 กันยายน 2563
2  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ" - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 28 กันยายน 2563
3  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 28 กันยายน 2563
4  ขยายเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย (ธนาคารออมสิน) - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 24 กันยายน 2563
5  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 22 กันยายน 2563
6  ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 18 กันยายน 2563
7  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 15 กันยายน 2563
8  ประชาสัมพันธ์การเสนอผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาเชิดชูเกียรติเป็น "เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี 2563" - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 15 กันยายน 2563
9  E- Book คู่มือความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - น.ส.จิราพร ตายานะ 11 กันยายน 2563
10  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2563 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 กันยายน 2563
11  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 3 กันยายน 2563
12  รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน สิงหาคม 2563 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 2 กันยายน 2563
13  ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ (กรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 63 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 1 กันยายน 2563
14  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 28 สิงหาคม 2563
15  การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 25 สิงหาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ