ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แจ้งรับบัตรประจำตัวข้าราชการ วันที่ 28 ต.ค.63 - น.ส.จิราพร ตายานะ 28 ตุลาคม 2563
2  รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 28 ตุลาคม 2563
3  ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 28 ตุลาคม 2563
4  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 28 ตุลาคม 2563
5  ประชาสัมพันธ์ข่าวสคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 22 ตุลาคม 2563
6  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 20 ตุลาคม 2563
7  รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 28 กันยายน 2563 - นายอำนาจ กิจเดช 14 ตุลาคม 2563
8  แจ้งรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ รอบวันที่ 12 ตุลาคม 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 12 ตุลาคม 2563
9  ผลการพิจารณาการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 12 ตุลาคม 2563
10  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 12 ตุลาคม 2563
11  การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจำปี 2563 - น.ส.ฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย 9 ตุลาคม 2563
12  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564(ประเทศไทย) - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 6 ตุลาคม 2563
13  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 น.ส.จิราพร ตายานะ 5 ตุลาคม 2563
14  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 - น.ส.จิราพร ตายานะ 5 ตุลาคม 2563
15  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 28 กันยายน 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ