ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์การประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARD ครั้งที่ 9 ปี 2562 - น.ส.จิราพร ตายานะ 18 กุมภาพันธ์ 2563
2  ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย - น.ส.จิราพร ตายานะ 14 กุมภาพันธ์ 2563
3  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนศรีจอมทอง - นายอำนาจ กิจเดช 14 กุมภาพันธ์ 2563
4  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนศรีจอมทอง นายอำนาจ กิจเดช 14 กุมภาพันธ์ 2563
5  เชิญเข้าอบรมสัมมนา - น.ส.จิราพร ตายานะ 14 กุมภาพันธ์ 2563
6  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2563
7  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่คู่มือการเสริมสร้างทักษะด้านการให้การปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - น.ส.จิราพร ตายานะ 12 กุมภาพันธ์ 2563
8  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน - น.ส.จิราพร ตายานะ 12 กุมภาพันธ์ 2563
9  บันทึกความร่วมมือสร้างการรับรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563
10  ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สอย - นายชาญชัย แสงกร 7 กุมภาพันธ์ 2563
11  ทุนการศึกษาของรัฐบาาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2563
12  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2563
13  การจัดกิจกรรมสัปดาห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2563
14  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ อำเภอจอมทอง - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2563
15  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ