ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 เมษายน 2563
2  การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 เมษายน 2563
3  ประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรจากขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 เมษายน 2563
4  การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพรระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๓ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 เมษายน 2563
5  มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภายในอาคารอำนวยการรศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 เมษายน 2563
6  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย และรับโอน ฯ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 - น.ส.จิราพร ตายานะ 3 เมษายน 2563
7  ประกาศรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ - น.ส.จิราพร ตายานะ 3 เมษายน 2563
8  สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จังหวัดเชียงใหม่แจ้งปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 มีนาคม 2563
9  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 มีนาคม 2563
10  วันป่าชายเลนแห่งชาติ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 มีนาคม 2563
11  ประกาศโรงเรียนศรีจอมทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนศรีจอมทอง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 มีนาคม 2563
12  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ขอหยุดให้บริการ One Stop Sevice ชั่วคราว - นายชาญชัย แสงกร 26 มีนาคม 2563
13  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานปศุสัตว์โอเคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 25 มีนาคม 2563
14  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด - น.ส.จิราพร ตายานะ 24 มีนาคม 2563
15  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติคเชื้อไวรัสโครโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019(COVID - 19)) จังหวัดเชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 23 มีนาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ