ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 8 พฤษภาคม 2563
2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 แจ้งช่องทางในการติดต่อราชการ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 8 พฤษภาคม 2563
3  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 8 พฤษภาคม 2563
4  ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอสบคัดเลือกเป็นลูกจ้าางชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 8 พฤษภาคม 2563
5  ประกาศของนายกรัฐมนตรี ตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 8 พฤษภาคม 2563
6  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัตการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 29 เมษายน 2563
7  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 29 เมษายน 2563
8  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 29 เมษายน 2563
9  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ประชาสัมพันธ์ มาตรการภาษีเยียวยา COVID -19 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 29 เมษายน 2563
10  กระทรวงมหาดไทยแจ้งช่องทางการติดต่อราชการของหน่วยงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสโคโรนา 2019 (COVID-19) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 29 เมษายน 2563
11  ประชาสัมพันธ์ การเลื่อนการรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ฯ - น.ส.จิราพร ตายานะ 23 เมษายน 2563
12  การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 เมษายน 2563
13  กระทรวงมหาดไทยแจ้งช่องทางการติดต่อราชการของหน่วยงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 เมษายน 2563
14  คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 เมษายน 2563
15  ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 เมษายน 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ