#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ กับบุคลากรในสังกัด ปี 2562 นางอรพินท์ สิงห์ทอง 2019-07-10
2 MOU การยกระดับประสิทธภาพฯ และการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ กับสถานศึกษาในสังกัด ปี 2562 นางอรพินท์ สิงห์ทอง 2019-07-10
3 MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ กับสถานศึกษาในสังกัด ปี 2562 นางอรพินท์ สิงห์ทอง 2019-07-10
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรศูนย์การเรียนรู้แจ้งแับพลัน น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 2019-07-10
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2562 นายกิตติวัฒน์ ใจยา 2019-07-09
6 คำสั่งพิจารณางบประมาณปี 63 นายกิตติวัฒน์ ใจยา 2019-07-09

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ