#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความพร้อม น.ส.ภาวิณี คำแผ่น 2020-07-21
2 รายงานการออกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความพร้อมข้อมูลโรงเรียนในการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีโรงเรียนวัดพุทธนิมิตร (เรียนรวมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 น.ส.ภาวิณี คำแผ่น 2020-07-21
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความพร้อม น.ส.ภาวิณี คำแผ่น 2020-07-21
4 รายงานการออกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความพร้อมข้อมูลโรงเรียนในการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด (เรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่สอย) น.ส.ภาวิณี คำแผ่น 2020-07-21
5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 นายอำนาจ กิจเดช 2020-07-15
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารอัตรากำลังเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา น.ส.เมธินี สุตาคำ 2020-07-14
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.63) น.ส.จิราพร ตายานะ 2020-07-01
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2562 นายกิตติวัฒน์ ใจยา 2019-07-12
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ งบลงทุนปี 2563 ของโรงเรียนในสังกัด นายกิตติวัฒน์ ใจยา 2019-07-12
10 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.62) น.ส.จิราพร ตายานะ 2019-07-10
11 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร 3 อำเภอ น.ส.เมธินี สุตาคำ 2019-07-10

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ