กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

น.ส.เกษแก้ว ปวนแดง

น.ส.เกษแก้ว ปวนแดง

MissKETKEAW PUANDANG

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

08-1602-8239

sn.bowbow@gmail.com


นางวลัยลักษณ์   แก้วมณี

นางวลัยลักษณ์ แก้วมณี

Mrs. WALAILUK KAEWMANEE

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

09-0321-7987

khuan.walailuk@gmail.com


น.ส.ธนพร มาใหม่

น.ส.ธนพร มาใหม่

MissTHANAPORN MAMAI

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

0899535942

thanaporn94295@gmail.com


น.ส.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น

น.ส.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น

MissCHANAKARN TIPOUN

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0899552397

Chanak2560@gmail.com


นางพรรณี กันใหม่

นางพรรณี กันใหม่

Mrs. PANNEE KANMAI

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0899552397

kanmai2557@gmail.com


นางจรรยา มีสิมมา

นางจรรยา มีสิมมา

Mrs. JUNYA MEESIMMA

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0899998721

janme6667@gmail.com


นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา

นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา

Mrs. NOUENGRUETHAI CHAIDARA

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

0819981406

n.chaidara@gmail.com


นางเตือนใจ ณ รังษี

นางเตือนใจ ณ รังษี

Mrs. TUEANCHAI NA RUNGSEE

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0898518467

nongteuan@gmail.com


นางอรพินท์ สิงห์ทอง

นางอรพินท์ สิงห์ทอง

Mrs. ORAPIN SINGTHONG

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

0847022499

kung.si@hotmail.com


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ