หน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

น.ส.พิชญ์ษิณี โฉมอัมฤทธิ์

น.ส.พิชญ์ษิณี โฉมอัมฤทธิ์

MissPITSINEE CHOMAMARIT

หน่วยตรวจสอบภายใน

12

09-3951-9264

singha_raeha@hotmail.com


นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์

นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์

Mr.Thepparit Yiarayong

หน่วยตรวจสอบภายใน

0

0999082498

tooyiarayong@hotmail.com


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ