การบริหารเงินงบประมาณ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชม.6


#
ชือ่ไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ