แบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  เอกสารหลักฐานทางการศึกษา - นายชาญชัย แสงกร 7 กุมภาพันธ์ 2563
2  แนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ปี 2562 เป็นต้นไป - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 มกราคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ