แบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  สพฐ_ปี 2563 คู่มือปฏิบัติงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ(กองทุนเสมอภาค) น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 20 ตุลาคม 2563
2  หลักสุตรการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ของ สพฐ. น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 สิงหาคม 2563
3  หลักสุตรการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ของ สพฐ. น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 สิงหาคม 2563
4  หลักสุตรการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ของ สพฐ. น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 สิงหาคม 2563
5  หลักสุตรการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ของ สพฐ. น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 สิงหาคม 2563
6  หลักสุตรการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ของ สพฐ. น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 สิงหาคม 2563
7  หลักสุตรการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ของ สพฐ. น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 สิงหาคม 2563
8  หลักสุตรการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ของ สพฐ. น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 สิงหาคม 2563
9  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 กรกฎาคม 2563
10  คู่มือการเยี่ยมบ้านนักเรียน - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 14 กรกฎาคม 2563
11  คำร้องขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 14 กรกฎาคม 2563
12  การลงสมุดหมายเหตุรายวัน(เกี่ยวกับการลงทะเบียนนักเรียน) - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 30 มิถุนายน 2563
13  รับเด็กไม่มีทะเบียนราษฎรปี 2562 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 30 มิถุนายน 2563
14  การกรอก ปพ. - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
15  ระเบียบ ศธ 2562 ว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ