แบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 กรกฎาคม 2563
2  คู่มือการเยี่ยมบ้านนักเรียน - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 14 กรกฎาคม 2563
3  คำร้องขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 14 กรกฎาคม 2563
4  การลงสมุดหมายเหตุรายวัน(เกี่ยวกับการลงทะเบียนนักเรียน) - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 30 มิถุนายน 2563
5  รับเด็กไม่มีทะเบียนราษฎรปี 2562 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 30 มิถุนายน 2563
6  การกรอก ปพ. - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
7  ระเบียบ ศธ 2562 ว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
8  ระเบียบ ศธ 2548 ว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
9  ระเบียบ ศธ 2535 ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
10  พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
11  แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2559 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
12  ประกาศ ศธ.มาตรการการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
13  ปกคู่มือวินัยนักเรียนของสภาการศึกษา - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
14  แนวปฏิบัติการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
15  แนวทางการดำเนินงานตาาม - พรบ การศึกษาภาคบังคับ 2545 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ