แบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน สพป.ชม.6 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 18 ธันวาคม 2562
2  ตารางคำนวณส่งเงินบำรุงลูกเสือประจำปี (ทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี ) - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 13 ธันวาคม 2562
3  คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ของ มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเผื่อนำไปปรับใช้ น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 13 ธันวาคม 2562
4  คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 13 ธันวาคม 2562
5  10,11ลูกเสือวิสามัญ1 ม4-6 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 13 ธันวาคม 2562
6  9ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่่ ม3 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 13 ธันวาคม 2562
7  7,8ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่่ ม1-2 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 13 ธันวาคม 2562
8  5,6ลูกเสือสามัญ ป5-6 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 13 ธันวาคม 2562
9  3,4ลูกเสือสำรอง ป3-4 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 13 ธันวาคม 2562
10  1,2ลูกเสือสำรอง ป1-ป2 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 13 ธันวาคม 2562
11  ประกาศผลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 12 ธันวาคม 2562
12  แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2562 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 11 ธันวาคม 2562
13  พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 9 ธันวาคม 2562
14  กฏกระทรวงฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2551 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 9 ธันวาคม 2562
15  ประกาศ สพป.ชม.6 มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 9 ธันวาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ