ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1   แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2562 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 11 ธันวาคม 2562
2  แนวทางการดำเนินงานตาม-พรบ.การศึกษา-45-(ว่าด้วยการจำหน่าย รับ นักเรียน - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
3  คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา(ฉบับ สภาการศึกษา) - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
4  คู่มือศตข.สพฐ.เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเรื่องเหตุที่เกิดกับครู นร.สังกัด - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
5  คู่มือ ความประพฤตินักเรียนฉกชน ปี 2560 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
6  คู่มือ ความประพฤตินักเรียนฉกชน ปี 2560 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
7  คู่มือ ความประพฤตินักเรียนฉกชน ปี 2560 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
8  กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น61 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
9  คู่มือคัดเลือกครูต้นแบบทักษะชีวิตสอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
10  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551)(การสั่งซื่อ ปพ.การจัดทำเอกสารปพ.ต่างๆ) - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
11  คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562(สอดคล้องกับมาตรการของ สพฐ.ปี 2562-2565) - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
12  การถ่ายโอนสถานศึกษาให้ท้องถิ่นกฎกระทรวงปี2549 ฉ2 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
13  การถ่ายโอนสถานศึกษาให้ท้องถิ่น กฏกระทรวง2547 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
14  คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน ตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
15  คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ