ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 - น.ส.จิราพร ตายานะ 21 สิงหาคม 2562
2  คำสั่ง สพฐ. เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ ที่ 1365/2560 - น.ส.จิราพร ตายานะ 20 สิงหาคม 2562
3  ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานต่างๆ น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
4  พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
5  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
6  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
7  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
8  พรบ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
9  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
10  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ