ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 พฤศจิกายน 2563
2  HOMESCHOOLแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 14 กรกฎาคม 2563
3  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนับอายุเด็กในการเข้าเรียนปฐมวัย - 14 กรกฎาคม 2563
4  กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 - 14 กรกฎาคม 2563
5   แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2562 - 11 ธันวาคม 2562
6  แนวทางการดำเนินงานตาม-พรบ.การศึกษา-45-(ว่าด้วยการจำหน่าย รับ นักเรียน - 6 ธันวาคม 2562
7  คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา(ฉบับ สภาการศึกษา) - 6 ธันวาคม 2562
8  คู่มือศตข.สพฐ.เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเรื่องเหตุที่เกิดกับครู นร.สังกัด - 6 ธันวาคม 2562
9  คู่มือ ความประพฤตินักเรียนฉกชน ปี 2560 - 6 ธันวาคม 2562
10  คู่มือ ความประพฤตินักเรียนฉกชน ปี 2560 - 6 ธันวาคม 2562
11  คู่มือ ความประพฤตินักเรียนฉกชน ปี 2560 - 6 ธันวาคม 2562
12  กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น61 - 6 ธันวาคม 2562
13  คู่มือคัดเลือกครูต้นแบบทักษะชีวิตสอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. - 6 ธันวาคม 2562
14  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551)(การสั่งซื่อ ปพ.การจัดทำเอกสารปพ.ต่างๆ) - 6 ธันวาคม 2562
15  คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562(สอดคล้องกับมาตรการของ สพฐ.ปี 2562-2565) - 6 ธันวาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ