แบบฟอร์มด้านบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มด้านบุคลากร ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  สัญญาจ้างพนักงานราชการ ปี 2564 - น.ส.จิราพร ตายานะ 5 ตุลาคม 2563
2  แบบฟอร์มสัญญาจ้างนักการภารโรง - น.ส.จิราพร ตายานะ 10 เมษายน 2563
3  แบบฟอร์มสัญญาจ้างนักการภารโรง (คืนครู) - น.ส.จิราพร ตายานะ 10 เมษายน 2563
4  แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 26 กุมภาพันธ์ 2563
5  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูฯ - น.ส.จิราพร ตายานะ 26 กุมภาพันธ์ 2563
6  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 26 กุมภาพันธ์ 2563
7  สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 กุมภาพันธ์ 2563
8  สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 กุมภาพันธ์ 2563
9  สัญญาจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 กุมภาพันธ์ 2563
10  สัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 กุมภาพันธ์ 2563
11  สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูดูแลนักเรียนประจาพักนอน ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ