แบบฟอร์มด้านบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มด้านบุคลากร ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
2  แบบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
3  แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
4  แบบ คำร้องขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
5  แบบขอแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
6  แบบคำขอเพิ่มวุฒิ / ปรับวุฒิการศึกษา - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
7  แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
8  แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ