แบบฟอร์มด้านบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มด้านบุคลากร ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ครูผู้ช่วย ว.19 - น.ส.จิราพร ตายานะ 2 ตุลาคม 2562
2  แบบประเมินตาม ว.6 สายงานการสอน และสายงานบริหาร - น.ส.จิราพร ตายานะ 23 กันยายน 2562
3  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ - น.ส.จิราพร ตายานะ 4 กันยายน 2562
4  แบบฟอร์มประวัติผู้เข้าโครงการเกษียณอายุราชการ - น.ส.จิราพร ตายานะ 1 สิงหาคม 2562
5  สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ - น.ส.จิราพร ตายานะ 1 สิงหาคม 2562
6  สัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต - น.ส.จิราพร ตายานะ 1 สิงหาคม 2562
7  สัญญาจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - น.ส.จิราพร ตายานะ 1 สิงหาคม 2562
8  สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน - น.ส.จิราพร ตายานะ 1 สิงหาคม 2562
9  สัญญาจ้างนักการภารโรง น.ส.จิราพร ตายานะ 1 สิงหาคม 2562
10  สัญญาจ้างธุรการโรงเรียน - น.ส.จิราพร ตายานะ 1 สิงหาคม 2562
11  สัญญาจ้างพนักงานราชการ - น.ส.จิราพร ตายานะ 1 สิงหาคม 2562
12  แบบแสดงความประสงค์ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว - น.ส.จิราพร ตายานะ 1 สิงหาคม 2562
13  แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ - น.ส.จิราพร ตายานะ 1 สิงหาคม 2562
14  แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
15  แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ