แบบฟอร์มกลุ่มบริหารบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มกลุ่มบริหารบุคคล ประจำปี 

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น.ส.จิราพร ตายานะ 8 ธันวาคม 2563
2  สัญญาจ้างพนักงานราชการ ปี 2564 - น.ส.จิราพร ตายานะ 5 ตุลาคม 2563
3  แบบฟอร์มสัญญาจ้างนักการภารโรง - น.ส.จิราพร ตายานะ 10 เมษายน 2563
4  แบบฟอร์มสัญญาจ้างนักการภารโรง (คืนครู) - น.ส.จิราพร ตายานะ 10 เมษายน 2563
5  แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 26 กุมภาพันธ์ 2563
6  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูฯ - น.ส.จิราพร ตายานะ 26 กุมภาพันธ์ 2563
7  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 26 กุมภาพันธ์ 2563
8  สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 กุมภาพันธ์ 2563
9  สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 กุมภาพันธ์ 2563
10  สัญญาจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 กุมภาพันธ์ 2563
11  สัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 กุมภาพันธ์ 2563
12  สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูดูแลนักเรียนประจาพักนอน ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 กุมภาพันธ์ 2563
13   สัญญาจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 22 พฤศจิกายน 2562
14  สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ - น.ส.จิราพร ตายานะ 14 พฤศจิกายน 2562
15  สัญญาจ้างนักการภารโรง 2 แบบ ไฟล์แนบ 1. สัญญาจ้างนักการภารโรง ไฟล์แนบ 2. สัญญาจ้างนักการภารโรงโครงการคืนครูฯ น.ส.จิราพร ตายานะ 13 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ