แบบฟอร์มด้านการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มด้านการเงิน ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แบบชี้แจงขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการส่งเบิกเงินตามระเบียบพัสดุ (กรณีงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม 1 งวดงาน) - น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 5 กรกฎาคม 2562
2  แบบชี้แจงขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการส่งเบิกเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ วิธี e-bidding - น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 5 กรกฎาคม 2562
3  แนวปฏิบัติการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online (ขั้นตอน/รหัส/แบบใบแจ้งการชำระเงินพร้อมตัวอย่าง) - นางวนิดา รัตนสมาหาร 28 มิถุนายน 2562
4  การขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (แบบ 6005 /เอกสารประกอบ) และ แบบ 6006 ขอเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือน นางวนิดา รัตนสมาหาร 28 มิถุนายน 2562
5  ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา และ ฟอร์มบันทึกข้อความตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนเงินประกันสัญญา นางวนิดา รัตนสมาหาร 28 มิถุนายน 2562
6  แบบชี้แจงขั้นตอนการขอถอนคืนเงินประกันสัญญาและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอถอน นางวนิดา รัตนสมาหาร 28 มิถุนายน 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ