• รายการหลัก
  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
รูปภาพ
นาย พิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์ บ้านขุนยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว พลอยไพลิน สัตย์ธัญญากุล บ้านขุนยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กัญญาพัชร พงษ์ดี บ้านขุนกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ชูโชค แนบสนิทธรรม นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ประวิทย์ ก้อนสุรินทร์ บ้านน้ำตกแม่กลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว มัสลิน บัวศรี วัดพระบาท ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย กำพล คำแปง บ้านปากทางท่าลี่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ประสงค์ พรมทา บ้านแม่ปอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย สามารถ อินตามูล ศรีจอมทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย วินัย ใจยา บ้านห้วยส้มป่อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ปรีชา วิระราช บ้านสบเตี๊ยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ม่อนถิ่น นพคุณ บ้านท่าหลุก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย เรืองชัย สิงห์หล้า บ้านห้วยน้ำดิบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย สมเจตน์ พรหมซาว บ้านแปะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง เสาวนีย์ คำอุด บ้านห้วยทราย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย พัชรชล ชัยตัน บ้านข่วงเปาใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย สนอง จันทร์มา บ้านท่าข้าม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย วิทยา อนุเกรียงไกร บ้านบนนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง รัชนี ต๊ะคำ บ้านขุนแปะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี สายัณห์ อุ่นเรือน บ้านห้วยสะแพด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง เสาวนีย์ คำอุด บ้านวังน้ำหยาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง สุชา ยาไชยบุญเรือง บ้านแม่สอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ธนกฤต ทาบุรี บ้านโรงวัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ประสิทธิ์ สิงห์หล้า บ้านหนองคัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย จักรพันธ์ เตปิน บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย อนิรุุทธิ์ จิตหาญ บ้านสบแปะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรินทร์ วงค์ติ๊บ บ้านใหม่สารภี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง อทัยรัตน์ สมสุข วัดพุทธนิมิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง ณัฐธิดา จันทะกูฏ บ้านหาดนาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ก้านปณตพงศ์ แก้วก๋องมา ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิชญาภัค โนลา บ้านห้วยม่วง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย สงบ เจริญสุข ป่ากล้วยพัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย อิศราวิทย์ จริยา บ้านสามสบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย พิทักษ์ สวนใจ บ้านผานัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย บุญส่ง ปิงกุล ชุมชนตำบลท่าผา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี วัตร สุขใจ บ้านกองแขก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ไกรรัตน์ ปันศิริ บ้านอมเม็ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย อภิวัฒน์ คนใจบุญ ออป.13 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว ขนิษฐ์ ทศพงศ บ้านโม่งหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี พิทยา สุทธนะ บ้านอมขูด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย ชลวิทย์ ชื่นใจ บ้านแม่หอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย ชัชพล แก้ววงค์วาน บ้านแม่มุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย เกียรติศักดิ์ กูลสวัสดิ์มงคล บ้านแม่เอาะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ธีรพงษ์ บุญเทียม บ้านแม่นาจร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง สุพิชชา ปันศิริ บ้านแม่วาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย สมจิต ใจหาญ บ้านสบวาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย โสภณ พรหมแก้ว บ้านนากลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย สงัด ร่มโพธิ์ บ้านนาฮ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญ บ้านสองธาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย สมคิด แก้วคำ บ้านปางหินฝน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว อุสรา จินะสุข หลวงพัฒนาบ้านพุย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย อาทิตย์ วะไลใจ บ้านแม่ตูม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย วิทยา รัตนย่อมงามดี บ้านเฮาะวิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย ประสิทธิ์ แก้วชมภู บ้านแปะสามัคคี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย เสน่ห์ เตจ๊ะนา บ้านแม่แฮใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย สมชาย รังษี บ้านทุ่งแก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ทศพร คำภีระ บ้านแม่หงานหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย ดุสิต สุขสบาย บ้านขุนแม่นาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย สมยศ ใจหาญ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย พงศ์อมร ทาวี บ้านทัพ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย จรัญ แสงบุญ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ธีรศักดิ์ ปอโชโร บ้านผาละปิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย วัฒนา โรจน์เจริญชัย บ้านปางอุ๋ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย จักร พิชัย บ้านขุนแม่หยอด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย จรัญ สุขงาม บ้านขุนแม่รวม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี กันตภณ ลืนคำ บ้านสบแม่รวม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย เอกประภู อิ่นป้อ บ้านห้วยผา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย จำรัส มูลแก้ว บ้านต่อเรือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย บุญเลิศ ทิพจร ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย นพรัตน์ บุญเกิด บ้านแม่ปาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ลำพูน สุขใจ บ้านแม่ปาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ชัชวาล วิเศษคุณ อินทนนท์วิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย อาคม ศรีสวัสดิ์ บ้านเนินวิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง พัทรมน ยอดใจ สามัคคีสันม่วง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง รุจิรา ภรพิพัฒน์กุล บ้านจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูชำนาญการ
นาย อนุสิษฐ์ จันทะกูฏ บ้านแม่แดดน้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย ชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูล บ้านห้วยปู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ฝนเพชร ธงทาสี บ้านแจ่มหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย ยุทธนา คำวัง บ้านแม่แฮเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ไพรัช ดวงจันทร์ บ้านแม่ตะละเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ศุภวัฒน์ ณ ลำพูน บ้านแม่ตะละ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ