• รายการหลัก
  • ครูผู้ช่วย

คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
รูปภาพ
นางสาว สุนิสา จันทิพย์ บ้านขุนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ปาจรีย์ ตาละวรรณ บ้านขุนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อรพรรณ เดชชิต บ้านขุนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุรสิทธิ์ ภูผานิรันดร นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สาวิตรี จันทร์แก้ว นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พงศา แยนสัน บ้านน้ำตกแม่กลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ฤทัยรัตน์ ไชยคำ วัดพระบาท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิมชนก อนุมะ บ้านแม่ปอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปิยะเนตร กำทอง บ้านแม่ปอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปรียาภรณ์ ทาฤทธิ์ บ้านแม่ปอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พรรษามัท เชื่อมชิต ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ธิดารัตน์ ศิริกาศ ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุพัตรา สุใจ ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุภาพร ใสนวล ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ ธนันชัย ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐหทัย ตามยุทธ ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัญจิมา เพชรน้อย ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กนกวรรณ ชัยยศ ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ปิยะณัฐ วงศ์ยะ ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุรีย์ ชำนาญ บ้านห้วยส้มป่อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิไลพร ใจบุญมา บ้านห้วยส้มป่อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กานต์พิชชา งามสม บ้านท่าหลุก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิชิตา เสริมวุฒิกล้า บ้านห้วยน้ำดิบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กันติมา ขันสลี บ้านขุนแตะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เพชรี ทิพยาปัญญา บ้านแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัญชิสา พรหมบุตร บ้านแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วัฒนา นะที บ้านห้วยทราย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อติวัณณ์ เกรงใจ บ้านห้วยทราย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ภาคภูมิ มหาสมบัติกุล บ้านข่วงเปาใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จาริยา จิตธรรม บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สิริวรรณ วาณิชสุวรรณ บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุกัญญา กันธะ บ้านบนนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุมิตรา เตวัง บ้านบนนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศรีนภา ทาหนัก บ้านบนนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วิลาวัลย์ บุตรกระจ่าง บ้านขุนแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จิตราวรรณ วจีสุรีย์นนท์ บ้านขุนแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รัตติพร คงประจันทร์ บ้านขุนแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง กัญญาภัค เฮงพลอย บ้านขุนแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จุฑาภรณ์ จุลศิริ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิทยารัตน์ สมสัตย์ บ้านห้วยสะแพด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เสาวณีย์ สุพงศ์พันธ์นิธิ บ้านห้วยสะแพด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นิศาชล สุวรรณ์จันทร์ บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิจิตรา อินสองใจ บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธีระชัย หว่าหลิ่ง บ้านแม่สอย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วัชราวลี วรรณทอง บ้านหนองคัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เสาวภา เรือนปัญโญ บ้านสบแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นันทิยา อิ่นทา บ้านใหม่สารภี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นภาพร สมศักดิ์ บ้านใหม่สารภี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วีรชน จันทร์ยวง ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อภิสิทธิ์ มหันตชัย ป่ากล้วยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว บาจรีย์ ประทันยะ ป่ากล้วยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธงชัย จันทร์หอม ป่ากล้วยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อารียา มณีรัตน์ บ้านผานัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชญานนท์ ทองกวาวพนา ชุมชนตำบลท่าผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นัทธ์หทัย ยศแก่น ชุมชนตำบลท่าผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชลธิชา จิณไชย บ้านกองแขก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดารณี นันทวิเชียรชุ่ม บ้านกองแขก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ธัญญารัตน์ ผัดแก้ว ออป.13 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐกฤตา นุ่มนวล ออป.13 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เมธุรส พิมศร บ้านโม่งหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ธรรมรัตน์ สนธิคุณ บ้านแม่ซา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชนกนันท์ กันทะวงค์ บ้านแม่ซา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กัญญภา ศรีชัยตัน บ้านแม่หอย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สาวิตรี ชูกลิ่นนิรันดร บ้านแม่หอย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อุไรรัตน์ หนูราช บ้านแม่มุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อัมรินทร์ โกฎิคำ บ้านแม่เอาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ณัฐพล มุมวงศ์ บ้านแม่เอาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สิทธิชัย ปั๋นป้อม บ้านแม่เอาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธนากุล แก้วก่ำ บ้านแม่เอาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พรศรี เนติบัณฑิตไพร บ้านแม่เอาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นนทวรรณ เทือกสีบุญ บ้านแม่นาจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัยรินทร์ สาครสุขเกษม บ้านแม่นาจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อิศริยา ตู้คำ บ้านแม่นาจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ศรัญญู ศรีวิลัย บ้านแม่นาจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิมนรี มะโนเสาร์ บ้านแม่นาจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วีรชาติ ค้าขาย บ้านแม่นาจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รุจิรา บุญญานุวัตร บ้านแม่มะลอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ภาวินี ถอนยอด บ้านแม่วาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ยุรี พุทธปวน บ้านนากลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปิยะธิดา เชียงสา บ้านนากลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปรางค์?ทิพย์? สุวรรณ? บ้านนากลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ณภัทร วงค์ถามาตย์ บ้านนาฮ่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ดารารัตน์ แก้วเรือน บ้านนาฮ่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธีรพงศ์ กวางกระโดด บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พินิจ วรรณคำ บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อิทธิชัย มาเรือน บ้านสองธาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วาสนา อนันต์วิไล บ้านสองธาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จิณห์วรา เตปิน บ้านปางหินฝน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จุไรรัตน์ บุญเทียม หลวงพัฒนาบ้านพุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นริศราพร สายสุยะ หลวงพัฒนาบ้านพุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิชยา สว่างธรรมกุล หลวงพัฒนาบ้านพุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐธิดา กันทะมา หลวงพัฒนาบ้านพุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ณิชากมล ท้าวฟู หลวงพัฒนาบ้านพุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชัยรัตน์ นะต๋าคำ บ้านเฮาะวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เปมิกา มังศรี บ้านแปะสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐภรณ์ สวยงาม บ้านแปะสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย นิพนธ์ เนติบัณฑิตไพร บ้านแปะสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อานนท์ วัฒนสมบูรณ์ บ้านแม่แฮใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิยะดา อ่อนพรม บ้านทุ่งแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชัยพร ปันดอนตอง บ้านทุ่งแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ปรัชยา สมนา บ้านทุ่งแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชัชวาล คำตุ้ย บ้านทุ่งแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เสาวภาคย์ ไชยเดช บ้านทุ่งแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิทยา ขันทอง บ้านแม่หงานหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุทธิพงษ์ ก้อนแก้ว บ้านแม่หงานหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิชามลภ์ พิมสาร บ้านแม่หงานหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นัทธรมัย จันทะกี บ้านแม่หงานหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รุ่งฤทัย โปธิก๋า บ้านแม่หงานหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิมพิมล จันต๊ะวงค์ บ้านขุนแม่นาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จิราพร รักยิ่งงาม บ้านพุย สาขาพุยใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ณัฐพล กอบกำ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นิชิตา หมัดศรี บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เกศริน กองจันทร์ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการ
นาย อรรถพล วีระวงค์ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุจิตรา ณ ลำปาง บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชิดชนก มณีวรรณ์ บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สิรินยา ฟองคำตัน บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วนิดา พนาศิลาลาด บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปิยะนุช กันภัย บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อภิญญา จิตสว่าง บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุทธิพงศ์ อินทปัญญ์ บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธีรภัทร อุ่นสืบ บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พิดาภัทร เทวาพิทักษ์ บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วิทวัช ป้านตุ่น บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สัมพันธ์ คำฟู บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ชนากานต์ ทองเทศ บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เยาวดี อะกะเรือน บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กรรณิการ์ แสงทอง บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง คมสัน พิพัฒน์หฤทัยกุล บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นฤพร พรมมินทร์ บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เด่นชัย แวงวรรณ บ้านขุนแม่รวม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ตฤนพรรษ มงคล บ้านขุนแม่รวม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง จันทิมล อินชัย บ้านขุนแม่รวม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ธนาภรณ์ ทนันชัย บ้านขุนแม่รวม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุกฤษฎิ์ ชายป่า บ้านขุนแม่รวม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สาลินี เติ๊กทอน บ้านขุนแม่รวม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ธัญญาภัค บัวเงิน บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จีระภรณ์ คำตา บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ระวีวรรณ โอบเอื้อ บ้านปางเกี๊ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิมพ์พัชชา ทองปอ บ้านปางเกี๊ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สายชล สุภาพจรรยา บ้านปางเกี๊ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วิศรุต อุทุมเพ็ญ บ้านปางเกี๊ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชุติมา จรรจลานุภาพ บ้านปางเกี๊ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชลชญา เป็งกันทา บ้านปางเกี๊ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ภิญญาพัชญ์ สามัคคีดำรง บ้านต่อเรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว แจ่มยิ่ง สิริธารากุล ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วลัยภรณ์ จันทร์ดี ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ธีรยา บริบูรณ์ อินทนนท์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัมพวัน วาณิชประดิษฐิ์ อินทนนท์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ศราวุฒิ กองพนัสสัก อินทนนท์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ ศรีวาณิชพรกุล บ้านเนินวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชนิกานต์ ไปเร็ว สามัคคีสันม่วง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วีระพงศ์ ยินดีพิทักษ์ไพร สามัคคีสันม่วง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง รุ่งทิวา โปธาเบี้ยว บ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นันทิชา โตนะโก บ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พรหมมินทร์ อุยขำ บ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุพรรณี แก้วเปียง บ้านแม่แดดน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จันทร์จิรา สายปัญญาใย บ้านแม่แดดน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อนุสรณ์ เสาร์คำ บ้านแม่แดดน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รัชนี เด่นพนาสัณฑ์ บ้านห้วยปู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จุฬาลักษณ์ เสาร์มา บ้านห้วยปู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สมิตา สิงห์คะมาลา บ้านแจ่มหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธวัชชัย วัดกลาง บ้านแจ่มหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุทธาศิณี วรรณชัย บ้านแจ่มหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ปรเมศวร์ วรรณทองศรี บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐณิชา เชียงชีระ บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พัณณิตา ยังไว บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุดารัตน์ เป็งจาม บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วรรณกร ขุนศรี บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศิริธร สมจ๊ะ บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัญชนก อินถา บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ญาณกร บัวใส บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุรสิทธิ์ วรรณทา บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วรินดา ครอบครอง บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุพรรณศรี จุฬารัฐกร บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐนันท์ เขียวกันยะ บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุรินทร์ พลพิทักษ์ชาติ บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว แสงทิพย์ กล้าหาญ บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วาณี รัตนคงขจร บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นวภัสร์ จันทร์สิรินล บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อรทัย ใจยะสาร บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จุฬาภรณ์ แจ่มอรุณรักษ์ บ้านแม่ตะละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วัชรี ฤทธิ์นรกานต์ บ้านแม่ตะละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
สิบเอก ธนาคาร ทรายแก้ว บ้านแม่ตะละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย บำเพ็ญ ภูดอนแก้ว บ้านแม่ตะละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เจนจิรา ขยันทำ บ้านแม่ตะละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุวรรณภา โนวุฒิ บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ