• TEACHER LIST
  • รายการครูเกษียณประจำปี 2563#
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
อายุราชการ
วดป.เกษียณ
1 วัดพระบาท นางสมเพชร สุทธหลวง ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 40 ปี 30 ก.ย. 2563
2 บ้านปากทางท่าลี่ นายสุทัศน์ สิงห์คำ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 37 ปี 30 ก.ย. 2563
3 ศรีจอมทอง นางจารุณี ซื่อตระกูล ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 39 ปี 30 ก.ย. 2563
4 ศรีจอมทอง นางวิจิตรา จันทร์มา ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 33 ปี 30 ก.ย. 2563
5 บ้านห้วยสะแพด นายดิเรก พิมพ์ทอง ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 27 ปี 30 ก.ย. 2563
6 บ้านสบแปะ นายสมชัย อุปนันท์ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 40 ปี 30 ก.ย. 2563
7 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) นายสง่า ปาลีกุย ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 41 ปี 30 ก.ย. 2563
8 ชุมชนตำบลท่าผา นางภัทรา แสงคือ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 41 ปี 30 ก.ย. 2563
9 บ้านแม่ซา นายวันชัย สุริยมณฑล ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 40 ปี 30 ก.ย. 2563
10 บ้านแม่นาจร นายธีรพงษ์ บุญเทียม ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 4 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 37 ปี 30 ก.ย. 2563
11 บ้านแม่นาจร นางรัตนาภรณ์ ร่มโพธิ์ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 40 ปี 30 ก.ย. 2563
12 บ้านทัพ นางสาวอนงค์นุช วรรณคำ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 40 ปี 30 ก.ย. 2563
13 อินทนนท์วิทยา นายชัชวาล วิเศษคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 4 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 41 ปี 30 ก.ย. 2563
14 บ้านจันทร์ นายธีรชัย นุกา ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 41 ปี 30 ก.ย. 2563
15 บ้านห้วยยา นายพีรพงศ์ พัฒนาไพรวัลย์ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 39 ปี 30 ก.ย. 2563