• TEACHER LIST
  • รายการผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ปรับปรุงล่าสุด
1 นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านขุนยะ บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
3 นายชูโชค แนบสนิทธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
4 นายประวิทย์ ก้อนสุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำตกแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
5 นายกำพล คำแปง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านปากทางท่าลี่ ข่วงเปา จอมทอง 2020-04-27
6 นายประสงค์ พรมทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
7 นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
8 นายวินัย ใจยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง 2020-07-13
9 นายปรีชา วิระราช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
10 นายม่อนถิ่น นพคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านท่าหลุก สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-07-14
11 นายเรืองชัย สิงห์หล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยน้ำดิบ ข่วงเปา จอมทอง 2020-04-27
12 นายสมเจตน์ พรหมซาว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
13 นายพัชรชล ชัยตัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านข่วงเปาใต้ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
14 นายสนอง จันทร์มา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
15 นายวิทยา อนุเกรียงไกร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านบนนา บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
16 นางรัชนี ต๊ะคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
17 นางสุชา ยาไชยบุญเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่สอย แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
18 นายธนกฤต ทาบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านโรงวัว แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
19 นายประสิทธิ์ สิงห์หล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านหนองคัน แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
20 นายจักรพันธ์ เตปิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย แม่สอย จอมทอง 2020-07-10
21 นายอนิรุุทธิ์ จิตหาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านสบแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
22 นางพัชรินทร์ วงค์ติ๊บ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านใหม่สารภี แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
23 นางณัฐธิดา จันทะกูฏ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านหาดนาค สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
24 นายก้านปณตพงศ์ แก้วก๋องมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
25 นายสงบ เจริญสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
26 นายบุญส่ง ปิงกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชุมชนตำบลท่าผา ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
27 ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านกองแขก กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
28 นายไกรรัตน์ ปันศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านอมเม็ง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
29 นายอภิวัฒน์ คนใจบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ออป.13 กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
30 นางสาวขนิษฐ์ ทศพงศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านโม่งหลวง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
31 นายชัชพล แก้ววงค์วาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
32 นายเกียรติศักดิ์ กูลสวัสดิ์มงคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
33 นายธีรพงษ์ บุญเทียม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
34 นางสุพิชชา ปันศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่วาก แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
35 นายสงัด ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
36 นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
37 นายสมคิด แก้วคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
38 นางสาวอุสรา จินะสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หลวงพัฒนาบ้านพุย ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-07-09
39 นายประสิทธิ์ แก้วชมภู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแปะสามัคคี ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
40 นายเสน่ห์ เตจ๊ะนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่แฮใต้ ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
41 นายสมชาย รังษี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
42 นายดุสิต สุขสบาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านขุนแม่นาย แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
43 นายสมยศ ใจหาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-13
44 นายพงศ์อมร ทาวี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านทัพ ท่าผา แม่แจ่ม 2020-07-10
45 นายจรัญ แสงบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
46 นายธีรศักดิ์ ปอโชโร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
47 นายจรัญ สุขงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
48 นายเอกประภู อิ่นป้อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยผา แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
49 นายจำรัส มูลแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านต่อเรือ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
50 นายบุญเลิศ ทิพจร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
51 นายนพรัตน์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ปาน ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
52 นายลำพูน สุขใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ปาน ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
53 นายชัชวาล วิเศษคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
54 นายอาคม ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านเนินวิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
55 นายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยปู แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
56 นายยุทธนา คำวัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
57 นายไพรัช ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ตะละเหนือ แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-07-13
58 นายศุภวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27