• TEACHER LIST
  • รายการผู้อำนวยการชำนาญการ#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางสาวมัสลิน บัวศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ วัดพระบาท บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
2 นางเสาวนีย์ คำอุด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านห้วยทราย บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
3 ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ อุ่นเรือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
4 นางเสาวนีย์ คำอุด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านวังน้ำหยาด แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
5 นางอทัยรัตน์ สมสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ วัดพุทธนิมิตร สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-08-19
6 นางสาวพิชญาภัค โนลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านห้วยม่วง สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
7 นายอิศราวิทย์ จริยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
8 นายพิทักษ์ สวนใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านผานัง ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
9 ว่าที่ร้อยตรีพิทยา สุทธนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านอมขูด กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
10 นายชลวิทย์ ชื่นใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านแม่หอย แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
11 นายสมจิต ใจหาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
12 นายโสภณ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
13 นายอาทิตย์ วะไลใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านแม่ตูม ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
14 นายวิทยา รัตนย่อมงามดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านเฮาะวิทยา ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
15 นายทศพร คำภีระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
16 นายวัฒนา โรจน์เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
17 นายจักร พิชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
18 ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ ลืนคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านสบแม่รวม แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-09-29
19 นางพัทรมน ยอดใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
20 นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
21 นายฝนเพชร ธงทาสี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27